EADSG Guidelines: Insulin Storage and Optimisation of Injection

EADSG Guidelines: Insulin Storage and Optimisation of Injection Technique in Diabetes Management, by Silver Bahendeka . Ramaiya Kaushik . Andrew Babu Swai . Fredrick Otieno . Sarita Bajaj . Sanjay Kalra . Charlotte M. Bavuma .Claudine Karigire